Gegevens verwerken...
  • StErRecht: Het beroepskeurmerk voor de wet VTH

    Gemeenten, provincies en waterschappen werken hard aan het verhogen en borgen van de kwaliteit. Daarbij is aandacht voor de kwalificering op persoonsniveau van medewerkers. Om aan te tonen dat aan de eisen wordt voldaan, wordt veelal gebruik gemaakt van een Ervaringsprofiel (EVP) of een Ervaringscertificaat, een erkenning van verworven competenties (EVC) of de Zelfevaluatietool. Ook zijn bevoegd gezagen landelijk druk bezig om de proces­criteria, de inhoudelijke criteria en prioriteiten te borgen. Zoals deze gelden op organisatieniveau en te voldoen aan de eisen zoals deze gelden voor organisaties binnen de kritieke massa (continuïteit). Hierbij wordt tussen gemeenten en provin­cies onderling volop samen­gewerkt. Alhoewel de wet VTH hier wel om vraagt, is er nog geen register voor bevoegde gezagen wat betreft het voldoen aan de KC 2.1. Daarnaast heeft de overheid behoefte om (op afstand) controle te houden op de wet- en regelgeving.