Gegevens verwerken...
  • Over StErRecht

    Het register van StErRecht.

    StErRecht biedt u het onafhankelijke register van personen werkzaam in alle uitvoeringstaken binnen het Omgevingsrecht. StErRecht biedt de overheid een instrument aan in het aantoonbaar coördineren, adviseren, toetsen, behandelen, toezichthouden en handhaven van de activiteiten op de wet- en regelgeving. Dit in de breedste zin van het woord. De personen die zijn opgenomen in het register van StErRecht voldoen aan de kwaliteitscriteria op grond van de taken in de Wabo, zoals deze zijn vastgesteld door VNG, IPO en het Rijk en ook de taken die vallen onder het Waterbeheer, zoals deze zijn vastgesteld door de Unie van Waterschappen en RWS. 

    Als bevoegd gezag biedt u toezichthouders op grond van de wet VTH vrijblijvend inzage in het register. Zo is er vanuit interbestuurlijk toezicht, een zorgplicht voor de niet basistaken en de coördinatieplicht direct inzage in de criteria voor de kritieke massa en de procescriteria zoals deze zijn opgenomen in de VTH kwaliteitsverordeningen van provincies, gemeenten en waterschappen. StErRecht biedt op deze manier de provincie en het ministerie een omgeving aan om op afstand te beoordelen of personen en organisaties voldoen aan de kwaliteitscriteria om zo invulling te geven aan de wet VTH (opgaand in de Omgevingswet). Door de slimme werkwijze ontstaat er winst voor alle partijen.