Gegevens verwerken...
  • Private Kwaliteitsborging VTH taken

    Momenteel worden met verschillende branche organisaties gesprekken gevoerd over hoe te komen tot private kwaliteitsborging. StErRecht heeft hiervoor een model gemaakt waarbij voor alle VTH taken private kwaliteitsborging kan worden ingevoerd. De gedachte achter het model is dat zowel de aanvrager/gemachtigde als ook de overheid beide in de basis aan de kwaliteitscriteria 2.1 voldoen. Doordat aan beide kanten een vergelijkbaar niveau van erkenning aanwezig is, kunnen partijen onderling afspraken maken over b.v. doorlooptijden, leges, indieningsvereisten en prioritering van toetsing en toezicht.

    StErRecht coördineert dit proces en biedt met behulp van online tools zoals een online register, beide partijen handvaten om te komen tot private kwaliteitsborging. Waarbij het juist van belang is dat de kwaliteit ook blijft geborgd door bv permanente educatie en het houden van steekproeven/audits. In het model zijn een drietal opties voorgeschreven, zodat er voldoende ruimte is om naar verdere private kwaliteitsborging te groeien. Hierbij geldt dat voor optie 3 de overheid nog minimaal toetst en juist in niveau 1 maximaal. Op deze manier kan het model nu al toegang bieden voor het maken van afspraken. In het model wijzigt de bestaande aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid niet, de overheid blijft ten alle tijde instaat om toezicht te houden en daarmee ook te handhaven.